Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<* de BESTALTBRIEF, enz, 35

wel als veele andere gelyktydige en ouder Ordonnantiën kracht van Wet gehad heeft.

Edoch by het onderzoek naar de gegrondheid der redenen van twyfeling, zullen wy het niet behoeven te laaten; maar, na die redenen eerst té hebben getoetst, zullen wy vervolgens ook trachten te betoogen, dat die Beftaltbrief waarlyk eene gepromulgeerdé Wet is geweest.

Tot nochtoe heeft niemand, onzes weetens, in, openbaaren druk ftaande gehouden, dat de Beftaltbrief niets anders zyn zoude dan een bloot ontwerp of Concept-Ordonnantie; uitgezonderd alleen de Heer Predikant van der kemp , die den Beftaltbrief heeft laaten drukken achter het acktfiè deel van zyn Magazyn van Stukken tot de Militaire Jurisdi&ie betrekkelyk, in het Aanbangzel, bladzyde 134. en volgende; en in eene aantekening onder dien Beftaltbrief, bladzyde 134, 135. en 136. heeft opgegeven den grond, en de zwaarigheden, waarop zyn oordeel dien aangaande berustede; welke aantekening wy noodig geoordeeld hebben in haar geheel te doen drukken onder de Bylaagen achter deeze Verhandeling, Nommer I.; ten einde een ieder zoude kunnen oordeelen, of wy s'Mans grond en zwaarigheden in derzelver kracht hebben voorgeftelt.

_ De fleer van der kemp , zegt in die aantekening, dat zyn voornaame grond vóór de gedagte $ ■dat deeze Beftaltbrief'voor niets meer dan voor een Concept des Articulbriefs kan voorden gehouden, fieuud op de vergelyking der beideflukken ; het welk zyne Eerw. verder zegt, ge deelt elyk in den Beftaltbrief te hebben aangewezen.

C 3 'X*

Sluiten