is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

go ONDERZOEK

ten dien einde daar van een Artikel in den Artikelsbrief fal worden geftelt.

Het Reces der Gedeputeerden van de Geünieerde Provinciën aan cTOoftzyde der Maze, tot Utrecht vergadert, gedagtekend den 12. Mey 1583., welk Reces de Heer faulus heeft laaten drukken achhet derde Deel zyner Verklaaring der Unie van Utrecht bylaage A, geeft al mede een verder bewys aan de hand; alzoo in het tivee en dertigfte Artikél van dat Reces geleezen wordt,

„ Op alzulcke pene ende ftraffè, als in haere „ Artyckels-brieff'geinfereert es, oft noch fal zuor,, den."

In het voorgemelde antivoord op de Miffive van een Regent, bladzyde 27., is ook geplaatst eenExiracl uit de Refolutien van de Staaten van Overyflel, gedagtekend Deventer 15. Mey 1583., waar by den Landraad gegeven wordt de poteftas gladii,

„ dan alleene over het Chrygsvolk, in deezer „ Lande dienfte zynde , voorbeholden dan nog „ eynen yderen Overigheyte haare jurisdictie over „ het Chrygsvolk, foo up eenige euvelvaden, den „ Chrygs-Överfte by haren Articulbrief niet gede„ fereert, betreeden, of daar meede befchuldigt „ werden."

De Bylaag Nommer XXXVI, toond al mede ten klaarfte,dat de Beftaltbrief van den jaare 1579. tusfchen de jaaren 1581. en 1583. eene volkomen werking heeft gehad; alzoo uit dezelve toen ontworpen is een Artikelbrief voor eene Compagnie Arnhemfche Land-Militie, en dat de Beftaltbrief toen, mutatis mutandis, door de Ritterfchappen

en-