is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAAGEN.

ftraffe zullen worden dye geene, dye eenich verftandt menen Vvanrir

hebben, ofte van eenieen

i39

zy uyt befette ofte beleerde Plaetfen, ofte andèifints, eenigefpraecke

J,r , wciejiae, met oen Vyandt, noch-

dielvenyettekennenge-lte aen hem boodtfehapven als boven ofte dye pen, nochte brieven ferim Steden, Sterkten,Be den, ofte van hem ontJegerrusfen ende befet- fangen, noch aen yemant

u"u vuyi, van ivne Jjonrxrpnnncpn

mitten Vyanden fpraec' ke houden, aen dieftlff den deur brieven, booden ofte andersfins, eenige contfehap doen, yet overfchryven, ontbieden, ofte van daer yet ontfan-

gen, ïoncier voorweeten

•I . 0-««v#

het zy heymelyck, of openbaer, fonder voorgaende confent van fynen Gouverneur ofte Capiteyn ofte heninvrfcn w

felve terftont daer na te

Rennen gegeven te hebben, ten zy hy daertoe

vimc ucwiiunge van zy- geauthorifeert zy, ofte Hen Ovencheyt. oock de Vyandt toeval-

iien, orte eenige hulpe

doen, alles od IvftrafTe.

Art. XIII.

Niemandt en fal mede fpreecken. of ffPmppn.

fchap houden met eenige Trompetters ofrp Tmm.

narcis van aen vyandt, ofte andere, dieinboodtfchap is gefonden, dan die geene daer toe verordineert is, op lyfftraffe.

Art,