is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAAGEN.

i4t

alles naer exigentie van de faeken.

Art. X.

Den geenen, dye den Vrinden, Coopluyden, ReyfendeLuyden, egene Vyanden fynde, eenige heure goederen, waaren, vkftuaille, oft andere Coopmanfchappen, op eenige paffagien, bvfonder gaen de nae den Veltleger, ofte naer Steden ende Landen, zynde in de Onderdanicheyt ende Vruntfchap, off alliantie van de voorfz. Landen ende Provinciën, by fortfe neempt ende aenrasr'

het zy te Water off te Lande, ofte dye zelffde aen haere perfonen ofte goederen befchadigen, ofte aen haeren reyfe beletten, het zy in 'cgaen, ofte wederkeren, ende

uac onaer aexel van ge breek ofte quaade betalinge, oft andersfinsfon der expres bevel. confent

oft last van de voorfchre-1

of bloed geftort, fal hem de handt afgehouwen werden.

' Art. XIV.

Niemant en fal mede in het aentrecken, aftrecken, ftille Jegaen. mon¬

fteren, ofte in befette plaetfen, den Inwoonderen der Geünieerde Provinciën hare Toeftanders, of Bondtgenooten verdrucken, of berooven, of eenige Eetwaaren.

Geldt of anderfints afdringen, fonder eetbare waren, of andere behoorJycken te betalen, noch oock nederwerpen of bederven eenigen WaterI moolens ofte Waterwercken, ofte defelve, of andere huyfen, ofte oock in het optrecken het Leger aen brandtfteecken, fonder fpeciael bevel van den Generael ofteanrWe

Hooftofficiers, alles op lyfftraffe.

yen