Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. 37 )

doch als dc taxatie gefchied ingevolge §. 14., zullen daarom de waarde der Kapitalen, niet van belang daalen. Neen! de meerdere of mindere omloop des gelds, geeft hier in het grootfte verfchil ; want hoe komt het dat thans in Leijden, Haarlem, en meer andere Hollandfche Steden, de koopprijzen der Huizen zo aanmerkelijk gedaald zijn, wijl intusfcb.cn de Huuren weinig verminderen? alléén om dat het contante geld ter koop ontbreekt, en de eigenaars om de geforceerde ligtinge de Huuren opprijshouden. Dat de Landerijen in onze Republiek thans noch even hoog in prijs blijven, is om dat het meeste geld tegenswoordig onder de Boerenftanden berust, en welke over het geheel genomen meest van een andere denkwijze zijnde, niet naalaaten langs allerhande indirecte wegen, de extra ordinaire belastinge te ontduiken. Daar dc Finantieele Commisfie ter Nationale Vergadering, het noodige beloop van belastingen , voor onze één en onverdeelde Republiek, heeft opgegeven op 36 Millioenen, heeft men geen aa Milloenen voor de Verponding noodig, gelijk ik in mijn Verh, bladz. 343. bepaalde, maar zoude in deezen ^Millioenen genoegzaam zijn; en om die zom te vinden, zal men de ordinaire belastinge op de vasteGoedcren,maar evenredig naa de getaxeerde waarde hebben te maa^ C 3 ken,

Sluiten