Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■vi VOORBERICHTaandknLEEZER.

vene tyd; het welk ik zeer uitmuntend heb

bevonden, my zei ven verfoeijende, dat ik zoo dwaas geweest was, en zoo veele jaaren dien verkeerden weg gevolgd had; maar aan den anderen kant verheugd, dat ik dit weer had uitgevonden. Toen heb ik achter dit Werkje de nadere Proeven gevoegd , tot gemak, om alle gevaaren voor tekoomen.

Zie daar Leezer, hier hebt gy een klein Werkje, met uitgezochte Lakken en Vernisfèn , die my veel moeite en nachtruste gekost hebben: ik heb my zoo veel gemeid als raogelyk was> van al te wydloopig uit te weiden in dingen,die niets tot zaakelykheid dienden; maar my maar gehouden by het geen ik zelve by eigen ondervinding heb goed bevonden. Waar mede blyve Leezer die dit in handen krygt

U E. Dienaar en Vriend JOHANNES KOK,

Konst- Verlakker in de Oude Mantuis Poort, te Amfterdam.

ON-

Sluiten