is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONS GEGEVEN HEEFT OMTREND GOD. 73

opeen kruis? Is dit niet eene verfchrikkelijke les van de jammergevolgen der zonde , een vreesfelijk gedenkteken van Gods ftraffende Regtvaardigheid? Is dit niet een gedenkteken * 't welk Overtuigender dan alle de natuurlijke ftraffen der zonden , roerender dan alle de Heilige ftraffen van eene vergeldende Voorzienigheid , aan eiken overtreder predikt, dat hij een ontzaggelijke vergelding heeft te wagtcn uit de handen van den levendigen God', indien hij voortgaat met hem te hoonen ? Ja zondaars ! ziet dit, en beeft. Gij moogt u verharden voor het gevoel der plagen, die u drukken ! gij moogt de natuurlijke gevolgen uwer ondeugd, die zig nog niet hebben geopenbaard , onder de enkele mogelijkheden tellen ; gij moogt uw oog afwenden van dc leerfame onderrigtingen, welke fommige voorvallen u van Gods ftraffende Voorzienigheid geven; gij moogt dezelve verklaren uit den famenhang der dingen, toefchrijven aan eene toevallige vereeniging van natuuroorzaken; gij moogt hier over ftelfels vormen, of aan ftelfels geloof geven, die min of meer het vcrftand bedwelmen, fchoon zij het niet overtuigen; ik wil thans niet meé u redentwisten. Dit

alleen zeg ik u en ik bid u bij al wat gij

voor heilig houdt, dat gij mijn gezegde wilt overdenken — dat, al wisten wij niets meer^ E 5 dan