is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN moord VAN UrIA , ENZ. I?1

| voortzetten, en zig door zulke verliezen

'L de handen niet laten binden" is alles

wat hij zegt. Uria is dood, nu waant hij vei-"

lig te zijn, niets te vrezen te hebben den

tong des lasteraars,*het argdenkend vermoeden des volks ontziet hij niet hij neemt

Bathfeba, na dat de gewoone treurtijd over den dood hares mans, die maar eenige dagen duurde, voorbij was, bij zig op zijn Koninglijk Hot, en verklaarde haar openlijk voor zijne vrouw. Verfchrikkelijke flaap van een bedwelmd geweten!

Dit is het kort beloop van eene gefchiedenis, van welke de heilige fchrijver zegt, dat de gansche zaak kwaad was in de oogen des Heeren. En zeker, hoe veele zonden, hoe veele affchuwelijke zonden beging David niet in den korten tijd van eenige weinige dagen. Hij had zig fchuldig gemaakt aan fnode fchennis der huwelijkstrouw ; het hart van Bathfeba aan Uria ontftolen ; aan Uria een onwettig kind willen opdringen; zijn eigen vleesch en bloed verlogchend; Uria tot redeloze dronkenfehap vervoerd, om zijne fchande te bedekken; ecnen haat tegen'hem opgevat, die niet te ftillen was, dan met zijn bloed; hij had zijn dood beflóten, uitgevoerd, op eene trouwloze , verraderlijke wijze ; Joab in de

. zaak