is toegevoegd aan uw favorieten.

De wantrouwige, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. m

Myn zoon is zulk een' vriend onwaardig! inderdaad! Wyl hy vergiffenis verdient noch medelyden.

GERONTE.

Ja ! Damon heeft gelyk : ik zal hem na doen ryden... Gy ftaat het toe, dat hy naar 't dolhuis word gebragt?...

ORGON.

Die fchande is al te groot voor myn aloud geflacht!... Verfchoon my , nooit kan ik myn zegel daaraan hargen... Voor 't geen hy u misdeed moet hy wel ftraf ontvangen, Maar by de ftraf, door u my voorgefteld, zou ik Het meestelyden... Naar een dolhuis!... ach, ik fchrik!... Neen, laat hem gaan, waarheen zyn dwaasheid hem zal leiden: Ik trek de handen van hem af; wy zullen fcheiden. 'k Onterf hem, en wil hem, na deezen, niet weêr zien.

GERONTE.

Een fchoone bruigom, om myn dochter aan te biên'.

ORGON.

De dwaasheid van myn' zoon moet my te dieper wonden, Wyl zy 't genoegen, van zoo naauw aan u verbonden Te worden , my beneemt... Maar , vriend! mag ik nu voor De freule, in plaatfe van myn' zoon, dien gy verkoor, Een' andren bruidegom, haar beter waart, benoemen ?

GERONTE.

Ik ben 'er meê te vreên; ik wil het niet verbloemen : Maar 't moet een bruigom zyn van oordeel en verftand.

ORGON, Damon by de hand vattende. Kom nader, Damon! en geef aan Klimeene uw hand. Myn zoon is my niet waard'; ö neen ! Gy zult, na deezen t

lk