is toegevoegd aan uw favorieten.

De wantrouwige, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E ■ L. 121

DAMON. '

Beleedig my toch niet. Ik heb het niet verdiend... 't Is thans geen tyd, om, met uitwendige gebaaren, De vriendfcbap, die myn hart u toedraagt, te verklaaren. Gy zult het zien, of ik uw vriend was, door den tyd... Ik kan onmogelyk thans blyvcn, daar gy zyt. Maar als eens all' wat leeft u vlieden zal en hoonen, Zal u de vriendfchap nog het kwaad der wantrouw toonen. Hy vertrekt.

TIMANT.

6 Dwaaze veinzery! hy meent nog dat ik hem Gelooven zal... Maar neen, ik hoor niet naar zyn ftemi

FILIP.

Uk was tot-hiertoe u getrouw, maar in dces tyden Bragt ik misfchien , door myn getrouwheid, my in lydcn, Of mogelyk by u in 't dolhuis; daarom vraag Ik myn ontflag van u, terwyl ik u beklaag... Schoon hy, die zelf zyn' ramp berokkent ,dien moet draagen, En niet verdient, mynheer! dat andren hem beklaagen.

TIMANT.

Rampzalig is Timant, zoo gy ook weg wilt gaan.

FILIP.

]k zou het doen, fchoon 't my myn hart naau w' toe wil 11 lan. Maar zoo gy my belooft, met jny voortaan te leeven Op een' gansch andren trant, zal ik u niet begeeven, Maar volgen overal , zelfs in den oorlog... Hoor, ik heb u lief, hoewel ik fomtyds u verftoor Met myne woorden, 'k Wil, in voor- en tegenfpoeden, H 5 L'w