Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. «3

gen of wecken, daar zou nog middel toe zyn. Maar wie weet hoe veele maanden wy met hem opgefeheept zullen wezen, en hoe ligtelyk dat voorwendzcl achtcrdogt in hem zou kunnen verwekken?... Een jong officier, die maar een weinig geest of vernuft bezit , laat zich zoo gemaklyk niet om den tuin leiden, maar (lelt alle listen en laagen in het werk, om achter het geheim van de zaak te koomen, en wat zou dan het gevolg zyn?

HORTENSIA.

Gy fprcekt de waarheid, mama! en raad my wysfelyk tot bedaardheid te koomen... Vaar voort met my uwe bedenkingen mede te deelen, cn ik zal met aandacht naar u luisteren.

MEVROUW DE VALMONT.

Dat verheugt my. Dan zullen wy mooglyk wel te recht komen... Saint-Far is, by den eerften opflag, ik beken het, uw vertrouwen onwaardig. Hy heeft zeer (legt gedaan, met u te verlaaten, zonder in perfoon affcheid van u te neemen, na zulk eene aanhoudende verkeering , en zulke tedere liefdesverklaringen ; en ten anderen , door u geen het minste bericht wegens zyn perfoon, de plaats van zyn verblyf, zyne omftaudigheden, en de gefteldheid van zyn hart mede te deelen... Maar ftaa my toe eens, voor een oogenblik, zyn advokaat of voorfpraak te zyn... Zyt gy ten vollen overtuigd, dai dit alles opzettelyk en met voordagt gefchied B 4 is,

Sluiten