Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3». DE VER.LO0VINO

te verwerven. De oude heer laat zich echter weinig gelegen leggen, aan de eer welke den Graaf hem dacht te doen. Neen, neen lieve Graaf ' de Overfte geeft zyne befchimmelde dukaaten zo gemakkelyk niet wech; zy kunnen hem van meer nut zyn, dan den titel van Schoonvader van zyne Exelentie. Hy heeft meer . doorzicht dan gy — en bedankt u zeer onderdaanig voor de genade, — Ik beken, dat ik ook meer fchul-

den, dan geld heb; doch ik leg de dingen geheel

anders aan om geld te krygen. Myne fraaye geftalte, en myne overige talenten, zullen van de fchoone fexe „iet onbemind blyven. ó! zeer zeker doe ik een ryk meisje in my verlieven; — en wanneer my dat eerst gelukt is, dan bekommer ik my weinig om de rest, en laat de zaaken loopen, zo zy willen. Staa vast, Freule Charlotte! Hechler zal beproeven , of hy u niet op hem verliefd kan maaken. Reeds heb ik bemerkt, dat zy my veel liever ziet komen als heengaan.... Wie weet of zy niet reeds eene ernstlyke verklaaring, van

my beeft verlangt. Braavo, die inval is goed! —

ik zal haar heden myne liefde openbaaren , en ik twyffele niet, of haar andwoord zal mynen wensen

overtreffen. Waarlyk! het begint my te berouwen,

dat ik my ingelaaten heb, met het bedrog, omtrent den Luitenant Herman. -

ZES-

Sluiten