Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESTRAFTE BYGELOOF. 29

Mejuffr. B ig 6t.

Hebt gy dan niets vernomen ? Houd op, gy die daar bid, 'k zal aanftonds by u komen. Hebt gy dat niet gehoord?

K a a t je.

Ja, ik hoor het nu van u. Mejuffr. Bigót. Neen, met een andre Item.

Kaatje.

Een andre ftem? wel nu! Mejuffr. Bigót. Zo tiep Sint Nicolaas, toen ik hem lag te fmeeken. Wat eet! een Heilige vereert my aan te fpreeken.

Kaatje. Hoe! is 't wel mogelykl Ach, wat ben ik verheugd! Hij kooiut dan hier? Voorzeker beloond hy uwe deugd. Hoe zult gy zulk een Heer, na zyn waardy, ontfangen?

Mejuffr. Bigót. O! zulk een Heilige, die (leid juist geen belangen, Of men hem zyn refpeét met vvaeridfche (laatfie toond, Zo maar een heiige vrees in 01172 zielen woont; Zo maar het diepst van't hart van flegtheên is ontQagen.

Kaatje. Zyt gy dan zo, Mevrouw ?

Mejuffr. Bigot.

Ik zal daar zorg voor dragen 5 'kMaak', dat, wanneer hykoomt, ik voor hem ben bereid.

DER-

Sluiten