Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL, 37

't Welk in den ftryd voortaan door hem gevangen word!

MYRONIDES. Zal 't hem weerhouden dat ge, als hy, het recht verkort ? Men zal door hevigheid 's Lands goede zaak verraaden. 't Gevangen tiental heeft geen deel aan de euveldaaden Des woesten vlootlings, die zo fnood den meester fpeelt, En wiens baldaadigheid de Eginers zelfs verveelt.

PHILOCLES. 't Ontzet my, ik beken 't, dat gy, zo zwaar belccdigd, Verachte haatcrs van het Vaderland verdedigt.

MYRONIDES.

'k Heb myne onwrikbre trouw myn Vaderland betoond, Myn Zoonen noch myzelv' van zynen dienst vcrfchoond, En meer dan eens den Staat met roem doen zegevieren; Maar nimmer zyn door my Athenes krygsbanieren (trcên ; Met fchuldloos bloed bevlekt, of de onfchuld wreed ver'k Dacht aan geen wraak, ik dacht aan't Vaderland alleen. Gy zaagt Myronides 's Lands haaters nooit verweeren; 'k Verweer onfchuldigen, die fmeekend zich vcrneêren ; 'k Befcberm een' Jongling, die my trof met deerenis, En mooglyk 't eenig pand van 's Vaders echtheil is: Al de andren zyn als hy uit braaven Ham gefprooten ; De bloem der Jonglingfehap. 't Zyn eedle GriekfcheLooten, Wier fiere moed zich nooit voor Xerxes eifchen boog. Zy, haaters van den Staat? 't zyn Helden in myn oog! En ach! wie kan aan 't lot van aller Oudren denken^ ]n aller Goden naam, laat ons den roem niet krenken, Die Pallas achtbre flad door wyze goedheid won. Denkt dat ge ook Vaders zyt, en wat u trelTen kon.

C 3 TI-

Sluiten