Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder iiet kruis van Jezus. 10.

pen op den toedragt der zaken hierbeneden, hoe zult gij u beledigd vinden door eene vereering, die u wordt toegezwaaid, ten kosten van uwen Zoon; eene vereering, tot welke het arme menschdom nooit zou hebben kunnen vervoerd worden, indien men niet eerst den bron van alle zuivere Godsdienflige begrippen, de Heilige fchrift, toegeflopt, en hetzelve gewend had te geloven, fchoon de gezonde reden twijfelde!? Ook wij vereeren u , fchoon wij u niet aanbidden. Het bewonderen uwer deugden, het navolgen van uw voorbeeld, het zegenen uwer gedagtenis, dit zijn de offers, die wij u toebrengen.

Intusschen , 'verliest deze onvergelijkelijke Vrouw zig uit de heilige gefchiedenis , dat haar aandenken maar levendig blijve in onze harten —!

Vergeeft mij deze uitflap T. en keert met

mij tot mijn onderwerp weder. Ik heb

u geplaatst op Golgotha, om ireen naauw denkbeeld te geven van 't geen er in de zielen der geroerde getuigen van Jezus doodsangflen , bij deze eeuwigmerkwaardige ontmoeting , omging, laat ik u daar nog eens Ba plaat-

Sluiten