Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS Bi geredde Schuldenaar, of het

De Heer Delomer had onder de verfche}d comptoiren, waar mede hy negotieerde, twee voor naame hmzen te Hamburg, met weiken hy lyks groote fommen omzette. Deze waren doT gaans «er diep in verfchot, by den Heer Delomer, zonder dat hy daaromtrent ooit eenige bevreesdheid gehad had. - Maar, gelyk. een ongeluk onverwagt kan komen, zoo gebeurde het hier ook: door het faillisfement van een zwaar compto,r te Londen, met 'c welke een van die huizen te Hamburg negotieerde, geraakte dat huis te Ham burg in de war; dat weder zyn invloed nad op het andere comptoir te Hamburg; en dus lieten deze be.de huizen de wisfelbrieven, welken de Heer Delomer op hen trok, en die verbaazende lommen afvorderden, met protest terug keeren — Dit verwekte eene geheele verwarring ia de'zaa ken van den Heer Delomer; de groote fommen waar op hy gerekend had, en waar mede hy weder andere comptoiren moest voldoen, wierden niet betaald; hy buiten dit geen genoegzaamen voorraad van geld hebbende, was niet in ftaat, °° , zoo hyniet fpoedig geholpen wierd, de pretenfitn ten zynen laste te voldoen; en dus moesf hy me. de bankroet. — Men kan gemaklyk nagaan! hoe fterk d,t den Heer Delomer trof; van den top van eer, ,n een poel van armoede en verdriet, te verva len, is ten hoogfte„ zieltreffend; ja het fmertelyk gevoel hier van, is byna niet te overleeven 1 Geen vermogende vrienden hebbende, was voor hem geen uitzicht, geen huIp. Hy vJieg£j .q

dc

Sluiten