is toegevoegd aan uw favorieten.

Land- en stad-bibliotheek. Bestaande in eene keurige verzameling van belangryke geschiedenissen [...] en weetenswaardige anekdoten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rosalia , of het gelukkig Kuwelyk. 83

„ negen u te gelooven," zeide zy, hem op eene tedere wyze aanziende; „ en ik voel dat myn hart „ moeite zou hebben om zich te ontfiaan van de ,, gevoelens, die gy het inboezemt; het is bereid „ om zich naar uwe begeerte te voegen : maar „ nog eens, myn waarde Terlieü, onderzoek het „ uwe, of liever, luister naar 't gene de reden ü „ raad. Kunnen wy niet volgens de wetten der ,, vriendfehap leeven? en zyt gy niet bedugt, dat ,, die des huwelyks de zuiverheid daar van zullen „ krenken! het jük zullen verzwaaren?" „ Dit „ landgoed, antwoordde hy, kan dit my toebe„ hooren, zoó ik uwe hand niet verwerf? Daar» „ enboven, denkt gy 'er wel om, RosAlia? Ik „ zou by u woonen, en ik zou tot dat geluk geen „ ander recht, dan dat der vriendfehap hebben? „ Denkt gy dat de kwaadfpreekendheid ons ver„ fchoonenzou, hoeonfchuldig wy ookmogtenlee„ ven? De laster, die onverzöenbaare vyandin van ,, de alleronbevlektfle zeden, zou Welhaast onze „ zuivere vriendfehap een fmet aanwryven , en ,, een verbindtenis onderftellen, die ons zou ont„ eeren." „ Maar, aan welke gefprekken, her» „ nam Rosalia, aan welke verfoeijelyke gisfin„ gen, zult gy u niet blootftellen? men zal zeg„ gen, dat Terlieü , niet in ftaat zynde, oni 't gewigt zyner ongelukken te torsfehen, liever „ de hand van iemand als Rosalia heeft willen ,, aanzoeken, dan in eene eerlyke armmoede kwy„ nen." „ Ydele woorden, riep Terlieü, die i, my niet kunnen ontzetten! kom, zal ik tegen £2 *> deu