Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4er tMm&edigheid over ie liefde. 237

Urm en andere goede werken in de wet voorger' fchreeVen. Haar voorbeeldlyk leeven is. de fteun „ my.er zeden en zuiv. rt die. Deze vroome jong-

vrouwen , fchoon op den weg des geestlyken „ leevens vevder dan ik gevorderd, verlangen fom„ tyds aan iriyu zwak licht het haare te onrfteeken. „ Zelv' hebben zy my dezen morgen verzogt dat „ ik by baar zou komen, op dat zy ma my mog„ ten raadpleegen over een ftukderwet, wegens „ 't welke zy zich bezwaard voelden; hoe kan 5, ik nu haare godvrugtige verzoeken afflaan, „ en weigeren , by zulke dierbaare vriendinnen „ te komen ? "

i De begeerte om met die, wegens hunne vroomheid, zoo beroemde jongvrouwen in kennis te ge-raaken, ontbrandde welhaast in 't hart van de on» voorzigtige Zeinee. Zy drong by die gewaande goede moeder aan, om haar in een gezelfchap te brengen, 't welk voor haar zoo nuttig en heilzaam zou kunnen wezen. Die trouwlooze wederftond in den beginne haare begeerte, om ze te meer te doen ontbranden; dan op 't laatst, haar verzoek inwilligende, beloofde zy haar naa 't verblyf dier heilige •jongvrouwen te zullen geleiden. Zy kwamen aan 't huis niet verre van dat van Djaher gelegen; de fnoode feeks liet haare vriendin alleen in 't portaal , wanneer vier gemaskerde kaarels haar aangreepen, en een zakdoek voor haar mond gebonden hebbtnde, om het fchreeuwen te beletten, haar in een draagftoel zetteden, en terftond den weg naar Damascus opfloegen.

Men

Sluiten