Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rtmpfpoedige gevolgen van eenen familie-twist. 13

pende jaaren doorgebragt, in enkele hartzeer en bitterheid, toen de klok hem riep, om eenen ftervenden broeder , in de jongde oogeibhkken des' leevens, ten dienst te ftaan. Deze lag op een plank, met asfche beftrooid, en ontving de laatfte Jcerkgerechten, waar. naa hy verlof verzogt om te mogen fpreeken ; en zich tot den kloostervoogd wendende, begon hy in dezer voege,

„ 't Gene ik hebbe te zeggen , zal myne toe,, hoorders met eenen nieuwen yver tot den diensï 3, van het zalig Opperwezen vervullen. Ik fchand„ vlek den naam van broeder, met welken deze a, heilige mannen my vereerd hebben ! want zie in „ my, eene ongelukkige, eene zondige vrouwe,

door liefde, jaa onreine liefde herwaards ge„ dreeven ! — Ik beminde , en werd bemind , „ van eenen man van mynen rang; doch devyand„ fchap onzer ouderen verftrekte tot een onweer„ ftaanbaare hinderpaal van onze vereeniging; en „ ik werd genoodzaakt tot behoudenis van mynen 3, minnaar , aan den vyand van myn hart myne „ hand te geeven. Zelvs in de keuze myn's echt„ genoots, zogt ik alleen een bewys te geeven van ,, de fterkte myner drift; en hy, die alleen haat ,, kon inboezemen, verkreeg, om myn's minnaars „ minyver tegen te gaan , de voorkeuze. Doch

het was de wil des Almagtigen, dat een huwe33 lyk, met zulke misdaadige oogmerken gefloten, 3, voor my eene altoosfpringendé bronwelle van „ verdriet en ellende zou wezen. Ik zag myn

echtgenoot en myn minnaar, elkander gewond B 4 w heb.

Sluiten