is toegevoegd aan uw favorieten.

Land- en stad-bibliotheek. Bestaande in eene keurige verzameling van belangryke geschiedenissen [...] en weetenswaardige anekdoten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^4 B.ORIMAN, ef <fe zegepraal

„ lyk zou zyn te derven; een ongelukkig en veri 3, ftooten minnaar moet vlugten, zwygen, altoos „ beminnen en fterven."

Zy was nog bezig met leezen, toen d'Olman binnen trad. Hy kwam, om by haar voor zynen reef te fpreeken. Zie daar, mynheer, lees zelv', zeide zy, terwy! zy dus haare ontroering poogde te verbergen. d'Olman las in het overneemen van den brief, ook tevens in haare oogen. —— Thands ziet gy, mejuffer, dat deze ftugge geest voor vuurige liefde vaibaar is; hy zou in (laat zyn de zaak tot het uiterfte te brengen: wat moet ik doen ? — Hem niet verlaaten! hem van de droefgeestige gedagten, in welke hy gedompeld is, aftrekken , hem alle eenzaame afzondering verbieden; het is nog tyd: gaa, bid iku, behoed eene goedaartig hart vóór de uiterften van eene al te flrenge deugd. d'Olman geeft eene diepe zugt, en vertrekt.

Hy ytt naar het huis van zynen neef, vind het ledig, (laat verbaasd, loopt overal, vraagt naar hem, maar kan niets van hem ontwaar worden; word ongerust, en ten langen laatften droefgeestig; alle zyne moeite is vergeefs: Doriman had de plaats zyner afzondering geheim weeten te houden. Verfcheiden maanden verloopen, zonder dat iemand weet wat 'er van hem geworden is. d'Olman gaf van alle zyne naifpooringen kennis aan mejuffer van R ***, en zy van haaren kant floeg alle de aanzienlyke verbindtenisfen af, die 'er, federt haar gewonnen proces, in mcenigte aangeboden waren. jQit