is toegevoegd aan uw favorieten.

Land- en stad-bibliotheek. Bestaande in eene keurige verzameling van belangryke geschiedenissen [...] en weetenswaardige anekdoten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7© Doriman, of de zegepraal

geever alles goeds, moet eeuwiglyk voor deze gunst geloofd zyn! te vooren heb ik meer dan eenen ter aarde gebragt, die voor myne oogen van gebrek geftorven was, zonder dat ik zelv in ftaat was hem hulp toe te brengen; ik klopte fchreijende by de ryken aan, maar vond dikwils niets anders dan geilotene deuren en fteenen harten. Hce veele maaien heeft het myne gebloed! myne gebeden, myne traanen wierden afgewezen ; zy, die geeven konden, waren onze ergfte plunderaars, en ons ellendig gehugt was aan de fchraapzucht van twee of drie pagters overgegeeven , die het zonder eenig mededoogen uitputteden. Ik heb meer dan eens dertig mylen ver gereisd, om éénen weldaadigen en mededoogenden man te vinden; gy zyt een van de eerden, die de voorzienigheid my tot onderfteuning van myn arm dorpje heeft doen ontmoeten, gy hebt begeerd dat het de hand, die zoo veele weldaaden over hetzelve uitftortte, nimmer zoude kennen; ik heb u hier in woord gehouden, maar flaa nu ook myn verzoek niet af: het is thands het aangenaamst jaargety om de Jandvermaaken te genieten; kom dan by ons, om een ge. noegen, dat voor een hart als het uwe gewis bekoorlyk moet zyn, te fmaaken; kom onze inwoonders zien, die zich gelukkig achten, die met vermaak arbeiden , die den Hemel danken voor de vrugtbaarheid van hunne akkers, en die thands hun eigen brood eeten, 5t gene hen door het herdenken aan hun geleden leed, nog fmaakelyker word gemaakt.

De