is toegevoegd aan uw favorieten.

Land- en stad-bibliotheek. Bestaande in eene keurige verzameling van belangryke geschiedenissen [...] en weetenswaardige anekdoten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der liefde ever de geldzugU

77

De verdienftelyke priester, deed in de harten der gasten veelerlei aangenaame gemoedsbeweegingen ontdaan; zyne deugdzaamheid, zyne oprechtheid, en zyne verhevenheid van ziel zetleden zyn verhaal eenen toon by, die aandoening, genoegen en deelneemiog verwekte. Hy was op eene eenvoudige wyze weifpreekend, zyne verhaalen waren fchilderagtig. Hy keerde eindelyk in zyn verhaal, tot den nieuwen irwoonder weder; ik ken hem niet van naaby, zeide hy, want hy vermyd alle gezelfchap; ik ken maar één gebrek in hem, naamelyk dat hy ongezellig en droefgeestig is; zekeriyk beheerscht eenige hevige hartstogt zyne edele ziel; doch zyne zugt om allen die hem omringen wel te doen, is ons alleen van hem bekend. Ik ben geene van die priesters, die de geheimen van hunne dorpelingen tragten uit te vorfen. Zoo ras ik vernomen heb, dat hy de eenzaamheid boven myn gezelfchap ftelde, heb ik my altoos zorgvuldig gewagt, van my in eenige van zyne byzondere omftandigheden in te laaten; ik heb gedagt mynen pligt te doen, met hem de vryheid te laaten van my te komen bezoeken, zoo dikwils hy zulks goedvond , en weder heen te gaan, wanneer hy zulks verkiest.

Het gantsch gezelfchap nam eene genoegeïyke deelneeming in dit verhaal. Eefchryf ons zyne uitwendige gedaante, zeide mejuffer van R * * *, en zulks niet zonder ontroering Hy is vry ryzig en kloek van gedalte, heeft heldere blaauwe oogen, bruin haair, een vol aangezigt, een weinig

bleek,