is toegevoegd aan uw favorieten.

Land- en stad-bibliotheek. Bestaande in eene keurige verzameling van belangryke geschiedenissen [...] en weetenswaardige anekdoten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een kwaalyk opgevatte agterdogt. 95

Jykite wyze orri bad, den troost te weigeren, van haar eenigst kindje, haar dogtërtje in haare ballingfchap te mogen medeneemen, neen, hier toe was hy onverbiddelyk; en dit maakte dat hy door de wereld wierd befchouwd als een mensch zonder eemg gevoel, als een onnatuur'yk wezen, ■» een mor.lier!

Wat nu den nrnkgraav betrof, naa de drift die hem zyn ongeluk rugtbaar had doen maaken , leefde hy in de eenzaamheid en als een verwilderd mensch , hy bekommerde zich niet met al over •het gene van hem mogt gezegd of gedagt worden jn eene famenleeving, waar uit hy zich had begeeven, en waar in hy niet meer wilde verkeeren. Dan her gene 't we'k hem oneindig meer folterde, en bezi» hield, was de moeke, dien hy zich gaf, om zyn hart van deze, zoo lang door hem teder beminde vrouw, los te maaken.

De ontrouw waar over zy geftraft wierd, had nuar al te veel het voorkomen eener onwederfpreeklyke klaarblyklykheid; en het zou eene allerverstgaande zwakheid geweest zyn, eene verontfchuldiging te zoeker waar 'er geene te vinden was. ,, Hoe toch, zeide hy, zou ik haare mis,, daad in twyffel kunnen trekken, naa dat ik zelv' „ haar in de armen van een' ander mansperfoon ,, verrast heb, in de armen van eenen trouwloo„ zen vriend, die my enkel bezogt, my enkel zoo „ veel genegenheid, zoo veel gedienftigheid be,, wees, om my den dolk in het hart te fiooten. „ Die fchendige verraader is vertrokken, en door

» zy-