Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136 Dorsin en Perrette, cf de

zag dat het niemant terug eischte, heb ik'er deze landhoeve voorgekogt, met voorneemen om ze t eemgen tyde weder over te geeven„aan den genen dle er wezendyk recht op had. De waare eigenaar ontdekt, en dat zyt gy • en ware ik geftorven voor dat ik u had aangetroffen, de priester heeft een gefchnft, 't welk uw eigendom aanwyst.

De; vreemdeling leest het gefcnriftj vemoDder£ Zich en geeft het terug; hy ziet op Dorsin, Per. kistte en hunne kinderen; waar ben ik? roept hy einden uit, en-wat verneem ik? welk eene handeling, welk eene deugd, welk eene edelmoedig. ui ?T m Wdk eeDe omftandigheid vinde ik dit alles? Hebt gy eenige andere bezitting behalven deze hoeve, voegde hy 'er by? — Neen, maar zoo gy ze niet denkt te verkoopen, moet gy een huurder hebben, en dan hoope ik de eerfte te mo. gen zyn. - Uwe braafheid verdient eene andere vergelding hernam de reizigcr. Twaalf jaaren b het geleden dat ik het geld verloor door vonden Sedert dien tyd heeft God mynen handel gezegend, cue is uitgebreid en voordeelig geweesten ik heb al langen tyd geene aandoening van myn verhes meer gehad. Deze teruggeeving zou my tegenwoordig niet ryker maaken ; gy zyt dez2 toeftand waardig; de Voorzienigheid heeft u d!e befchooren, n 'er van te berooven zou^yn het Opperwezen te beleedigen; behoud het, het be hoort u roe, en als het zoo zyn moet, ik fchenke* het u. Gy kunt alles houden, ik zal nimmer Tets

( te"

Sluiten