is toegevoegd aan uw favorieten.

Land- en stad-bibliotheek. Bestaande in eene keurige verzameling van belangryke geschiedenissen [...] en weetenswaardige anekdoten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door ha verftandig beleid van zyne Huisvrouw, uf

,, les beluisterd wat tusfchen nlieden is verhan)} deld, en ben hier gekomen om myne verzoeken „ met de zynen te paaren, ten einde gy altoos te „ faamen gelukkig moogt zyn."

Alles te melden wat verder by deze gelegenheid voorviel, zou enkel dienen om dit verhaal te rekken. Wilson was geheel onderwerping en bekentenis; de vrouw fchreidde, en ftond in twyffel, terwyl de weduw belofte van eene eeuwige fcheiding deed. Om zoo kort te zyn als mooglyk is» de eendragt van hec getrouwde paar wierd bevestigd van dien dag af; de weduw behoorlyk verzorgd , en haar kind , op verzoek van mevrouw Wilson , in zyn vaders huis genomen, waar zy op 4t einde des jaars zoo gelukkig was, nsa alle haare bekommernisfen , den zoon -eene zuster te febenken, met welke hy zyn's vaders bezitting ftaat te deelen. De weduw vertrok naar een' andereplaats, daar zy, naa verloop van twee jaaren, met een* braav' heer trouwde, dien zy, by zyne eerfte aanzoeken , alle de omftandigheden van haar wedervaaren bekend maakte.

H 2 CtEON-