is toegevoegd aan uw favorieten.

Land- en stad-bibliotheek. Bestaande in eene keurige verzameling van belangryke geschiedenissen [...] en weetenswaardige anekdoten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228

De last des rykdo?nst

geen enkel ftuk hm'sraads, geen kleed, geen s> eeten of drinken, aan lieden van onzen ftaat s, voegende. En fchoon wy maar.drie weeken zul. '»> len rouwen, hebben myne dogters reeds een half „ douzyn verfchillende kleederen, en myn vrouw „ heeft zoo veele dingen te koopen, dat ze de helft ,, niet kan onthouden. Ik ben, dezen morgen „ t'huis gebleeven om eene lyst te maaken, niet 3, van alles wa' wy noodig hebben, maar van alles „' wat wy zullen koopen."

Hier viel zyne echigenoote hem in de rede: „ ik weet niet, man lief, wat de menfchen aan „ 't geld hebben, ais zy 'er niet voor koopen, en „ een figuur maaken gelyk anderen." „ J.ia, myne waarde!" was zyn antwoord, „ maar, als „ wy op dezen vo.-t voortgaan, zal ik, binnenkort, » geen figuur in 't geheel maaken, want gy hebt „ my reeds half dood gefoold v3n vermoeijenis." — „ Gyzyt een armhartig fchepzel," hervatte zy, en zich mywaards wendende, voer zy voort, „ wy 3, hebben zoo lang ftil en afgezonderd geleefd, „ dat wy naauwlyks in ftaat zyn om by andere „ menfchen te verfchynen. 't Is, derhalven, geen „ wonder, dat ik alles op zyn ftel wensch te heb.

ben, eer anderen ons zien; en daar wy zoo fe„ zegend zyn met tydelyke middelen, zou bet be„ lagcheiyk wezen, zuinig te zyn. Vaar dan voort, „ (zich tot haaren man wendende,) en maak aües „ zoo fpoedig gereed als gy .kunt, op dat .ik iema-id in de eetzaal kan opwagten. als hier ie„ mand komt, hebben wy waarlyk geen verttek

om