is toegevoegd aan uw favorieten.

Land- en stad-bibliotheek. Bestaande in eene keurige verzameling van belangryke geschiedenissen [...] en weetenswaardige anekdoten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

840 Édelmoedigs en verhevene zegepraal

verryken met de gefchenken van haare vrugtbaarhcid.

Het valt gemakkelyker de gefteldheid van onze beide gelieven te begrypjn , dan te befchryven. De aandoening en verleegenheid waren genoegzaam de zelvden in beiden; maar Nelson ichepte een' foort van genoegen, van Coraly in zulke deugd?.aame hnnden te zien, in plaats dit de Weldaaden en de liefde van Blanford voor haar eene kwelling te meerder waren. Met Nelson te verliezen , zoude zy de verlaating van de gantfche natuur verkoozen hebben, boven de zorgen, de wel. d;;adcn, de liefde van alles wat hy niet was. D<: ir wierd evenwel beflist, jaa met v'mkomen toefteaming van deze ongelukkige, dat men niet langer moest aarzelen, en dat zy haar noodlot ouder, gaan moest.

Zy wierd dan als een ftagtofFer naar dat zelvde huis gebragt, het welk zy te vooren als haare eerfte fcbuilplaats had bemind, en dat zy thans als haar graf aanmerkte. Blanford ontving haar daar ais eene vorflin ; en het gene zy hem niet konde verbergen van den onftuimigen toeftand van haare ziel, fchreef hy aan haare befchroomdheid toe, en aan de ontroering, welke, op haare jaaren , de naadering van het bruiloftsbed fomtyds veroirzaakt.

Nelson bad alle de kragten van eene ftoïfcbe ziel byeengeraapt, om dat feest met een bedaard gelaat by te woonen.

Men las het koatrafet voor, dat Blanford had

doen