is toegevoegd aan uw favorieten.

Land- en stad-bibliotheek. Bestaande in eene keurige verzameling van belangryke geschiedenissen [...] en weetenswaardige anekdoten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der vriendfchap over de Liefde. 24/3

gemaakt; maar de trouw, de vriendfchap, 'de eer, zyn myne getuigen J . . .. s J} Laat uwe ééden „ daar," viel Blanford in : „ zy hoonen ons „ beiden. Gaa, myn vriend," vervolgde hy, hem opbeurende, „ gy zoud niet iü myne armen Zyn, „ zoo ik u van eene fchandelyke trouwloosheid „ konde verdenken. Het gene ik voorzien had, „ is gebeurd, maar zonder uwe bewilliging. Het „ gene ik thans zie, is daar het bewys van, en „ dit bewys zelv' is nutteloos; uw vriend heeft „ hetzelve niet noodig." Het is zeker, hervatte Nelson, dat ik my flegts myne gerustheid en myne onvoorzigtigheid heb te verwyten; maar dit is genoeg, en ik zal 'er voor geltraft worden. Co*. raly zal de uwe niet zypj maar ik zal ook de haare niet wezen. „ Is het dus dat gy een' edelmoe„ dig vriend beantwoord?" vroeg Blanford op een emflïgen en geftrengen toon: acht gy u „ met my verpligt tot kindéragdge omzigtighe„ den? Coraly zal d" myne niet wezen, om dat „ zy niet gelukkig mer my zoude zyn. Maar een „ braaf man tot ecÜtgèböbt, welken zy zonder n ,, zoude bemind hebban, is voor haar een verlies, „ waar van gy oirzaak zyt; en het is uwe Zaak om „ dit te herftellen. Het kontrakt is gemaakt, meft „ zal enkel de naamen veranderen; maar ik wil „ dat de artikels zullen blyven Het gene ik aan „ Coraly gaf in de hoedanigheid van haar' echt,, genoot, geef ik nu aan haar in die van haar „ vriend, of zoo gy wilt, in die van vader; Nel. s, son, doe my niet blöozen door eene vernedè* Ó. 2 b ren-