is toegevoegd aan uw favorieten.

Land- en stad-bibliotheek. Bestaande in eene keurige verzameling van belangryke geschiedenissen [...] en weetenswaardige anekdoten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!4f Karakterfchetzen, Anekdoten ejiz„

algemeen verlies van den ftaat. Twee trekken»

die het Romeinfclie volk zeer gunftig onderfcheiden Van andere volken, en zeer veel toegebragt hebben, om de onbaatzugtige opofferingen voor een erkentlyk vaderland in deszelvs gel'chiedboeken zoo veelvuldig te maaken.

In Püelicola verloor de vryheid, haaren bekwaaraen en dapperen voorvegter; deraad, deszelvs tfchranderften en eerlykften ftaatsman; het gemeenebest den gernaatigden, wyzen wetgeever; het volk, deszeivs belangloozen begunftiger; zyne kin■deren» den braafften vader; en eene geheele reeks van maatfchappclyke deugden, derzelver fpree*

Jcendst voorbeeld. Geene eerzugt deed hem

ooit het onbepaaldst vertrouwen misbruiken. Door hem viermaalen in een kort tydbeftek de hoogiie waardigheid in het gemeenebest op te draagen, Waagde de vryheid niets. —— De raad misnoegd over zyn volksbelievend beftuur, het gene hem aller hanen toeeigende, mogt fomtyds zyne grootheid willen krenken , hy was verheven boven de aanvallen van den nyd, en kende de wraakzugt niet. —- Geene baatzugt was onder den fchyn van edelmoedigheid de dryfveder zyner daaden. Hy, die 's dwingelands goederen ten buit aan het volk gaf; die telkens het befchik over alle de uitgaven en inkomften des lands had; die tweemaal zegepraalend zyn verrykt leger binnen Rome wederbragt, die dus alle middelen bezat, om zich, sonder eenig verwyt, met fchatten te verryken, ftierf 200 arm aan eigen bezittingen als ryfc aan

goe.