is toegevoegd aan uw favorieten.

Land- en stad-bibliotheek. Bestaande in eene keurige verzameling van belangryke geschiedenissen [...] en weetenswaardige anekdoten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Karcikterjchetzsnt', Anekdoten enz. ^

goede werken. — Alle zyne grondbeginzelen had. den geeh enkel befchouwende verdienften, maar werden geleerd en bevestigd door zyn eigen leeven , het gene wy door niet eenen trek hebben misvormd gevonden, en waar van wy, naa alle die veredeling, welke de godsdienst aan onze begrip, pen van deugd heeft gefchonken, nog eerbiedig de hulde bewyzen, zoo wel van ons veriland als van ons hart.

DeSabynfche Vrouwen, of de kragt der echtelykt liefde en die der bloedverwandfchap.

De Sabynen, te rechte gebelgd over den roof van hunne vrouwen en dogters door de Romeinen onder fchyn van gastvryheid gefchied, beieiden zich tot hec ncemen van een bJoedige wraak, en gingen wel gewapend en vol vuurigen moed, ócRo' meinen tot kort onder de muuren van hunne ftad opzoeken; doch dezen van hunne geliefde prooi geen afftand willende doen, verdeedigden zich met geen minder onvertzaagtheid en heldenmoed, als zy aangevallen wierden.

Daar nu, van wederzyden, alles dewanhoopigfte en bloedigfte ilagting dreigde; daar elk met ontmenschte woede zyne tegenparty vervolgde, en met brandende oogen een gewisfen dood dreigde; ocpende zich eensklaps een tooneel van tederheid en liefde, het welk de menfehelykheid op het ilagveld deed zegevieren.

0.4 De