is toegevoegd aan je favorieten.

Land- en stad-bibliotheek. Bestaande in eene keurige verzameling van belangryke geschiedenissen [...] en weetenswaardige anekdoten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

Alcibiades, of de man die om

heel vroeg een briefje van dezen inhoud: Ik „ heb een' afgryzelyken nagt doorgebragt, komj, my zien. Ik kan zonder u niet leeven."

Hy komt by de prude. De veegtïergordynen waren maar een weinig gcöopend ; een. flaauw licht finalde midden door purpre golven hi hu-ir vertrek'. De prude lag nog op een met rcozen. vcnluiu iustbed. Kom, zeide zy met een k'aagende tieet, kom myne bekommeringen ftiilee. Een vervaar, lyke droom heeft my dezen ragt gepynigd : iay dagt ik zag u aan de voeten vaa eene ojedemjnnaar res. Ach! ik fidder 'er nog van. Ik heb het u gezegd, Alcibiades, ik kan in de vrees d..t gy my ongetrouw zoud zyn niet leevtn; myn ongeluk zou des te gevoeliger zyn, om dat ik er ze v' de oirzaak van wezen zou, en ik wil ten minfivn my niets te verwyten hebben. Gy kunt my ligt belooven u zelven te overwinnen; maar gy zyt te jong om zulks lang te kunnen doen. Ken ik u riet? Ik begrypdat het onvoorzigrigheid en wreedheid is, u zulk een harde wet op te leggen. Terwyl zy dus op de beweeglykfte wyze fprak, wierp Alcieiadks zich aan haare voeten. Ik ben wel

ongelukkig," zeide hy, ,, mevrouw, zoo gy ,, my niet genoeg waardeert, om my bekwaam te ,, keuren van my alleen door de banden der ziele „ pan u te verbinden! Alles wel ingezien, waar

van heb ik my beroofd? Van het gene de liefde ,, ontëert. Ik bloos van. te zien dat gy dit offer ,, eenigzints in aanmerking neemt. Maar al was

het zoo groot als gy u verbeeld, ik zou 'er

j» flvgts