is toegevoegd aan je favorieten.

Land- en stad-bibliotheek. Bestaande in eene keurige verzameling van belangryke geschiedenissen [...] en weetenswaardige anekdoten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leevenfchets van een Ligtmis enz.

25

in handen van het gerecht, dat hem vonnisde den dood verdiend te hebben.

Dorilas hoorde deze noodlottige gebeurtenis, met de grootfte ontroering zyner ziele; — in zynen boezem waren nog eenige vonken van het vuur der vriendfchap overgebleeven, en hy volbragt den laatften pligt dien hy aan de naagedagtenis van Lothario's vader verfchuldigd was , door verzagting te bewerken in het vreeslyk vonnis, dat tegen zyn'zoon was uitgefprooken. Het gevolg hier van was, dat Lothario verlof bekwam , om zich naar eene van de Amerikaan/die volkplantingen te laaten overfchepen ; alwaar fchaamte, berouw, en de verfchrikkingen van een fchuldig geweete , eerlang het tydperk van zyn ellendig leeven bepaalden.

Uit de jammerlyke gevolgen van Lothario's. liegt gedrag en geneigdheid tot ondeugd, mogen wy billyk de aanmerking maaken: dat elk, die zich aan godloosheid overgeeft , de ellende en verwoesting als uitnoodigt om hem te bederven, 't Is waar, dat de deugdzaame man zich niet altoos in gelukkige omitandigheden bevind; maar het is tevens waar, dat hy altyd gelukkig kan zyn in de aangenaame. herdenking van wel gedaan té hebben. Hier van bewust, zal hy in ftaat zyn, om met ftandvastigheid de knellende beproevingen, die de deugd fomtyds te lyden heeft, door te ftaan; en met geduld op die belooning te wagten, welke fchoon laat, hy weet te zullen ontF 3 van-