is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige academieverhandelingen over gewichtige onderwerpen ter opheldering der vaderlandsche historie en rechten [...] te Leiden verdedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRAAFLYKE BEDEN &c. 109

fchillende; in de eerfte tyden namelyk, verzogten de Graaven zelve de Bedenken wyl de Vergadering der Staaten toen nog geene vaste zitting had, begaven zich de Graaven naar de eene of andere plaats van hun Gebied, lieten daar hunne Leenmannen, of ook de Steden byè'en komen , en den ftaat van 't Land open leggende, vorderden zy onderftanden; want fomtyds hadden de Graaven zich by Verdrag verbonden , dat zy by gelegenheid van eenen oorlog (wanneer, gelyk wy zeiden, de Beden oudtyds gewoonlyk gevraagd werden) zelve in perfoon over de krygsdienften met hunne Leenmannen overleg zouden maaken, gelyk men uit eenen Brief van margabetha in 't jaar 1346. opmaakt, zo zullen wi komen binnen onze Bailluzvfchap van Kennemerland , ende fpreeken met onze welgheboome luden gemeenlyke om de dienst die wy van haar begeeren zullen, echter zou deze Brief van margaretha- niet veel bewyzen, indien uit het gene volgt niet bleek, dat zulks niet eerst onder margaretha ingevoerd was, want zy voegt er aanltonds, by gelyke onfe Voorvaders gedaan hebben (41) ; ook by den Schryver van de Politike Regeering enz. van den Briel wordt een voorbeeld aangehaald, dat wi ll e m de Goede by informacie fynre rade op die tyd zyn Steeden ende onderfaten dede comen by hem, ende bad hen om 1000 ponden Hollands , ende zyne onderfaten antzvoorden dattet te cleen zvas henluden haar Heer te geeven, en wouden hem geeven 10000. ponden enz. Ook als zy fomtyds deze Beden niet zelve in perfoon, maar door hunne Stede-

hou-

(41) Mieris, ï% D. bl. 710.