Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *7 )

En wat zoude 'er van de toereekening van zedelyke bedryven worden, indien de rede bedorven ware ? Laat ik met een enkel woord dit alleen aanroeren: geene daad kan toegereekend worden, dan die vrywillig gefchiedt. Vryheid (hoe men deze eigenfchap onzer ziel ook befchryve) kan zonder rede niet begrepen worden: onze wil is zoo ingerigt, dat wy noodzaaklyk dat geen willen , wat ons het verftand als het beste voorItelt: deze noodzaaklykheid neemt geenzins onze vryheid weg, maar fielt dezelve in 't regte licht aan ons voor; zoo lang ik in 't geheel geene kennis aan eene zaak heb, komt willen of niet willen by my in geene aanmerking; maar wanneer myn verftand zaken befchouwt, in haare gevolgen en betrekkingen tot my beoordeelt , kan ik niet langer onverfchillig zyn, zonder redeloos te worden. Dit is myne vryheid , dat ik doen kan 't geen ik wil, om dat ik het wil, uit hoofde van redenen, welken myn verftandelyk vermogen beproefd heeft. Als ik my de eene zaak als goed, de andere als kwaad heb voorgefteld , en daarby nog onverfchillig kon blyven, en de eene even vry als de andere verkiezen; dan was ik, in de daad, niet vry, maar redeloos, onvatbaar voor

re-

Sluiten