Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34)

niet luistert naar de uitfpraak van de gezonde rede , welke hem zegt, dat, fchoon dat geen, 't welk tegenwoordig is, hem veel fterker zal aandoen, dan het afwezendc, het tegenwoordig goed egter veel geringer in waarde is, dan het toekomende. Maar, waar

blyft dan de grondwet onzer natuur , dat, naamlyk, onze wil zig altoos fchikt naar de> laatfte voorftelling van het beste? Deze wet wordt, hier door, geenzins vernietigd; indien men maar bedenkt, hoe veel invloeds uitwendige voorwerpen , en de gewaarwordingen , welken wy van dczelven hebben, op onzen wil maken: hier door gebeurt het, dat wy dikwerf moeite doen , om de gevolgen der ondeugd', welken ons verftand ons voorftelt, of geheel uit onze denkbeelden te verbannen, of alt'hans te verzetten en te verzagten , door dc naby zyndc aangename gewaarwordingen daar tegen te ftellen; en dat wy derhalve niet alle die denkbeelden gadeHaan , welken (mag ik zoo fpreken) in ons verftand liggen , en, by dc beoefening, zig zouden ontwikkelen.

Hier uit volgt, dat, fchoon dc wil zig fchikt naar dc laatfce voorftelling van het beste, het verftand egter, wanneer een mensch zondigt,

niet

Sluiten