Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

ftaan wel toe , dat de dierlyke Qiatuurlyke') mensch, op eene natuurlyke wyze, den "let. terkundigen zin bevatten kan; maar, wat de geestlyke kennis van geestlyke zaken belangt, tot deze geloven wy niet, dat een eenig mr tuurlyk mensch het vermogen heeft te komen; volgens.'het zeggen van den Apostel 1 Kor. II: 14- 15- 16. vergel. met 1 Joh. II. Van hier is het, dat Kristus tegen Petrus zeide, dat vleesch en bloed hem niet hadden doen weten en toejlemmen, dat hy Gods Zoon was, maar dat hy deze wetenfchap en toeftemming had dank te weten aan de openbaring van zynen hemelfchen Vader, Matth. XVI: 17. Vanhier ook wordt, in den heiligen Bibel, aan onherborenen eene blindheid van geest, ydelheid, vyandfchap en tegenfpreking tegen Kristus, die ook nu, door zyn woord, uit den hemel

fpreekt, toegefchreven: ■ den herhor enen in

tegendeel een hart, dat leerzaam is, naar 't Euangeli luistert, en zich in geloofs-gehoorzaamheid werkzaam betoont. — Hierom ze^t Paulus, dat het Euangeli, waar van Kristus de inhoud is, den Joodcn eene ergernis, den Grieken dwaasheid is'; maar hun", die geroepen zyn, Gods kragt en wysheid. Dan, wat doen de Remonftrantm? Zy nemen die tegenftelling

en

Sluiten