is toegevoegd aan uw favorieten.

De rede en haar gezag in den godsdienst, briefswyze voorgesteld door Paulus van Hemert, aan [...] Gisbertus Bonnet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Si )

mensch, die niet verlicht is, de waarheid, als zoodanig, even zoo wel, als een verlichte, kennen: het onderfcheid is alleen in de wyze van kennen gelegen. Doch Appclius, die de leer der Herformde of Publieke kerke zoo wel zegt te weten, beweert wel duidelyk het tegendeel, en verklaart hen; die anders durven denken, voor onrechtzinnig. By hem verfchilt het voorwerp der kennis van een' verlicht mensch hemelsbreed van dat eenes onverlichten. By den eersten is, zyns achtens, het voorwerp der geloofskennis de zaak; by den laaften de letter, en niet de zaak; zoo zelfs, dat, wanneer hy zich tot de zaak wil bepaalcn, hy 'er zich, uit hoofde zyncr blindheid en verduistering des verftands, verkeerde begrippen van vormen moete. Ik bid u, Profesfor, laat ons den rechtzinnigen Appelius nogmaals hooren fpreken (w). •>•> Wanneer een hiftorisch gelovige bekeerd wordt, dan wordt zyn hiftorisch geloof niet verbeterd noch verfterkt: maar zyn hiftorisch geloof wordt te niete gedaan, en hy ontfangt een geloof van eeri gansch anderen aart." Ja, hoe ernstig beweert hy vervolgens, dat het hiftorisch geloof alleen een geloof

(V) t. a. p. bl. 61. §. 72.

F