is toegevoegd aan uw favorieten.

De rede en haar gezag in den godsdienst, briefswyze voorgesteld door Paulus van Hemert, aan [...] Gisbertus Bonnet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C s3 )

Appelius zoo yverig verdadigd , noodzaaklyk maakt. Neem Hechts b. v. de leer van den geestlyken dood, waar in de Kalvinist-Hervorm.de Kerk elk mensch befchouwt, en uit welken zy leert, dat hy zich, door geene zedelyke middelen, hoe genoemd, kan opbeuren. Hoe zal zich deze leer ftaande houden, zo men aan 's menfchen redelyk vermogen nog eenige hulde doet, en den mensch nog eenige kragt toekent, om het zedelyk onderwys (niet Hechts letterlyk , maar zaaklyk) te verftaan, en den waaren zin van het zelve te vatten? Moet niet iemand, die geestlyk. dood zal kunnen genoemd worden, en den naam heeft van buiten ftaat te zyn,om zich,fchoon door het kragtigst onderwys geholpen, levend te maaken, voor het zelve ten eenemaalontvatbaar wezen;in dier voege zelfs, dat hy, gelyk Appelius en andere rcchtzinnigen verklaren, of enkel de letter,

en niet iets van de zaak der hem voorge-

geftclde waarheden verfta, of van de zaak zelve zich averrechtfche begrippen vorme? De laastgenoemde fchryver beroept zich, daarom ook, op den geestlyken dood , in welken de mensch van nature, volgens de belydenis der Publieke Kerke ligt, en liggen blyft, tot dat God hem, op eene bovennatuurlyke, onmidF 2 del-