is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der Vereenigde Nederlandsche provinciën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d2r NEDERLANDEN. 11%

volgenden dag, vertoonde zich Maurits voor Zui. phen. De Bezetting beftondt uit zeshonderd man, flegt voorzien van mondbehoeften : nogthans durfde dezelve een uitval waagen. Maurits eischte de Stad op, naa dat hij ze driemaal uit al het gefchut hadt doen befchieten, en dreigde het uiterfle, als zij het aangeboden verdrag niet aannam. Zij daadigde, en verwierf de behoudenis haarer Voorregten. In het ftuk van den Godsdienst zou zij met de andere Steden in de Veréènigde Gewesten gelijk liaan (*).

Maurits , Zutphen aan zich onderworpen hebbende , trok na Deventer, verdeedigd door Herman van den Berg , zijnen Neef, en eene talrijke Bezetting. Veere , die de Engelfchen aanvoerde, wilde de fchande, zijnen Landsgenooten aankleevende, wegens het verkoopen deezer Stad, uitwisfchen, en betoonde wonderen van dapperheid. Met te meer ijvers werden de krijgsverrigtingen doorgezet, om Parma, die, zo het gerugt liep, in aantocht was, om de Stad te ontzetten, te voorkomen. Van den Berg, wien een Spanjaard, ten onregte , hadt nagegeeven, dat hij zich met Prins Maurits verftondt, weerde zich dapper, ten blijke, dat getrouwheid aan zijne Partij bij hem meer goldt dan bloedverwantfchap. Acht dagen lang werd Deventer befchooten , en 't beleg fcheen langduurig te zullen weezen; doch Maurits beval, ftorm te loopen. Men liet Vaartuigen

O Bor, XXVIII. B. N. 25- 26*.

Maurits;

Deventer door hera gewonnen.