Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANÖfiN. 509

*<?«, en geraakte te Nieuwpoort binnen i en de laat- MAURiri Jïe, die Spinola voerde , liep • met groot gevaar, in de Haven van Duinkef ken (*).

Het meerendeel der Krijgsbedrijven bepaalde zich tot het beleg van Oostende, en die belegerde Stad. ëuzaOp den derden van Grasmaand des jaars MDC1II f ™™" overleedt Elizabeth , in het zeventigfte jaar van rSr. haar leeven, en't vijfenveertigfte haarer regeeringe. Deeze Koningin moeten wij hier maaien ti haare voornaamfte trekken ten opzigte van de Veréènigde Gewesten (f). Zij heeft , door de vaste hand, met welke zij den fchepter zwaaide , den bloeienden en ontzaglijken ftaat , in welken zij haar Rijk bragt, «ene aanzienlijke plaats onder de Vorftinnen verworven. Haar vrouwlijk zwak van Coquette'rie en haaré neiging tot volftrekte Opperheerfchappije vervoerden haar tot bedrijven j die haare braave hoedanigheden, en heerlijke daaden ontluifterden. Volftrekt onverfchoonlijk is haar gedrag ten opzigte van de Koninginne Maria, te regt „ een tooneel van veinsi zing zonder noodzaaklijkheid , en van wreedheid „ zonder voorbeeld geheeten." In haare onderhandelingen ging zij bij lang na niet altoos ter goeder trouwe te werk. Om haar eigen Rijk in rust te houden ,

(*} Metéren, XXIV. B. f. 498. 459.

(t) Men zie voorts haar Characïer door de meeflerlijjté hand van Robertson gefchetst in zijne Gefch. van Schotl. III. D. bl. 231 enz. en Warton The Hijlory of Englhh Pottry, Vol. III.

IVDeel, 2„ St, N

Sluiten