Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in verg. van het nad- van een 0ndeug. 15

koninglijke magt van de huisvaderlijke waardigheid afgefcheiden geworden, egter zoo, dat deze twee eerstgemelde nog eenen geruimen tijd bij eenen en denzelfden perfoon hleeven berusten; zoo het nodig was, zoude ik uit de oudheid verfcheidene voorbeelden van offerende koningen hier kunnen bijbrengen, alleen zij thans genoeg het voorbeeld van den godvrugtigen koning van Salem, die teffens een priester des Allerhoogften was (*), terwijl zij, die eenige kundigheid in de oudheden en Latijnfchc taal hebben, zich ten overvloede hier bij nog een tweede voorbeeld uit de heidenfehe gefchiedenis te binnen zullen kunnen brengen door den bekenden dichtregel van virgilius:

Rex Anius rcx ide?n hominum, Phoebique Sacenks.

Ik oordcclc het onnodig om hier te betoogen, dat in de eerfte tijden der wereld in den perfoon des huisvaders zich teffens de priesterlijke en koninglijke waardigheid vereenigd hebben, dewijl ik zulks als uit de aardsvadcrlijke gefchiedenis bekend hier veiliglijk vcronderflelle. Verfchoont dezen kleinen uitflap,

(*) Genefis XIV. 18.

Sluiten