is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het genootschap, opgericht te Weesp, onder de zinspreuk: Voor het menschdom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2Ö4 OVER DE. KEGTEJJ ES

want bij zijne geboorte is de mensch reeds een lid der maatfehappije in welke hij gebooren wordt. In de wereld komende is hij de zwakfte van alle dieren, cn zou bijna zo haast hij in 't licht yerfcheen fterven, zonder de geftadige hulp zijner ouderen of verzorgeren die hem voeden, hem onderwijzen in het gebruik zijner vermogens, en hem de voorwerpen lecren kennen cn onderfcheiden, om hem te doen weeten wat hij tc beminnen of te vreezen, te zoeken of te ontvlieden hebbe. Deze noodzaaklijkhcid blijft ook altoos de. zelfde: de mensch heeft op zichzelve geene Sragt of behendigheid genoeg, om zich alles te bezorgen wat hij tot zijne behoudenis en geluk noodig heeft, of om de rampen te wcderftaan, die hem, vooral in den ftaat der eenzaamheid zouden kunnen treffen. Alleen zijnde, zou hij niets kunnen volvoeren zonder de grootfte moeite : maar door zich in maatfchappij te bcgeeven , vermenigvuldigt hij de middelen tot zijne behoudenis en geluk. Zijne medemenfehen maaken hem den arbeid gemaklijker cn vermeerderen zijne genietingen. — Uit dit alles blijkt dat de behoudenis en het geluk der bijzondere leden, benevens die van de maatfchappij in 't ge-

meen ,