Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 29 BELFORT.

En ik wil myne Euphemia getrouw zyn , tot aan myne dood.

GRECORIE. Ja, ja, laten wy maar zweeren; het zyn dronkaarts eeden....

DUO.

BELFORT. Ik zwoer dikwerf getrouw te zullen wezen ,

En brak dien eed, wyl 'k zwoer met tegenzin; Zy, die 'k aanbid, heeft niet te vreezen Dat ik myn' eed verbreek, wyl 'k haar alleen bemin. GREGORIE. Ik zwoer dikwerf niet meer te zullen drinken,

Maar dezen eed vergeet ik telkens weêr Als ik de ghfen flechts hoor klinken. Zal myn geheugen my getrouwer zyn deez' keer? Maar wy! in 't eind' de zotheid is begonnen, Zo geef vooial op uw woorden toch acht! BELFORT. Wees niet bevreesd , ik weet ook als de nonnen Volmaakt te doen; 'k weet meer dan gy wel dacht; Aan haar toiletten Zyn zy coquetten, Maar elders vroom, zelfs als men boert; In haar gefprek (teeds onbefcheiden,

Kwaadfprekend, licht tot toorn vervoerd; Haar uitfpraak lymig, te allen tyden ;

Met heilig vuur , by ieder woord, En bedelzucbt om medelyden, Word uit haar' mond Ave gehoord.

CRE-

Sluiten