Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 DE PRUIK JEN DE DAS*

DOK. VAL.

Hebt gy geen nicht, met name Adelaïde Durmont?

DURMONT.

Ja: hebt gy tyding van haar? Zoude zy te Parys zyn?

DORVAL.

Zyt gy ongerust wegens haar?

DURMONT.

Het is waarlyk niet zonder reden. Het is nu byna twintig dagen , dat Pieter Durmont , haar vader , myn oudfte

broeder, koopman te Elbeuf, my fchreef Wacht! ik

heb zyn'brief by my, luister: (Jly krygt den brief uit zyn zak en leest..) ,, Myn waarde broeder.... zes en veertig

„ ellen blaauw laken " {Ophoudende.} Ncgotiezaak,

die gy niet noodig hebt te hooren ha! daar is het,

(Ily leest.) „ Ik maak gebruik van de gelegenheid, dat „ een myner vrinden met zync vrouw op reis gaat, om „ rnyne dochter naar Parys tc zenden; ik doe haar in de „ kost by ccne eerlyke linncnwinkclierfter; ik heb haar uw

adres gegeven, cn bid u, haar als uwe eigen dochter te ,, handelen..." Nu volgt de befchryving cn de lof van zyne dochter; niets natuurlyker, dewyl het een vader is die fchryft. Hy heeft haar dus myn adres gegeven ; dat is zeer wei gedaan; maar hy had my ook het hare behooren te geven; federt ik dezen brief onttangen heb, wacht ik; nicmant komt opdagen; en ik weet dus niet cf myn waarde nichtje noch te Elbeuf, reeds te Parys, of onder weg gebleven is.

D O R V A L.

Zy is in Parys.

D U R M O N T.

Kom J

DOR-

Sluiten