is toegevoegd aan uw favorieten.

Een handvol aanteekeningen op den Tweeden brief van [...] Paulus van Hemert, over de rede en haar gezag in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 90 )

uwe gedachten, geene volftrekt onverftaanbare plaatzen?

XL II.

Bh 335- van Jefus en ven zyne leerlingen , en van den eenigen waarachligen God, welke,

in alles, met hun was,) God was in alles

met Jefus, en met deszelfs leerlingen: behalve evenwel, dat die waarachtige God toeliet, dat die leerlingen de meening van hunnen meester wel eens kwalyk begrepen , of niet wel te boekfloegen. (bl.329.) Trouwens, ditiseene beuzeling ! De waarachtige God was evenwel met hun; en wel in alles.

XLIII.

Bl. 342. Ik dank mynen God, dat,

gelyk myn Christendom er gantfchelyk anders uitziet dan het hunne, myne wapenen ook van de'han71e zeer veel vcrfchillen, en in den ftryd met de ongeloovigen, uitwyzens de ondervinding, vry wat meer vermogen hebben.) - Mynheer, zoo gy ooit waarheid gefproken hebt, zoo doet gy het hier. Uw Christendom ziet erzekerlyk gantsch anders uit, dan het onze, en dan het Christendom der Apostelen; en uwe wapenen verfchil-

len