is toegevoegd aan uw favorieten.

XIII brieven aan een' vriend, over het geschrift van den heer Paulus van Hemert, genaamd, De handvol aanteekeningen te rug gekaatst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE BRIEF»

99

Gods onveranderlijk beftaan, in dézen geene zwarigheid maakt, wanneer men ons gevoelen maar recht begrijpt.

Dit, in de Handvol breeder voorgedragen, is naar mijn inzien genoegzaam tot wederlegging van zijn verkeerd voorffcel, en tot oplosfing zyner geopperde zwarigheden, Dan, by gelegenheid, dat hy nu by aanhoudendheid voordvaart, ons gevoelen verkeerd voor te Hellen, en tegenwerpingen te maken («), zal het niet ondienftig zijn een paar aanmerkingen te voegen by het te voren gezegde. En daardoor, vertrouwe ik, zullen wy in ftaat zijn, al de nader gemaakte tegenwerpingen volkomen op te losfen.

Eerftelijk, voor zoo veel te dezer gelegenheid ook gewag gemaakt wordt van de vrage over de mogelijkheid van God te beleedigen (£); waarom zou dit onmogelijk zijn? Sluit de beleediging noodzakelijk in, dat db gene, die beleedigd wordt, door de beleedi-ging eenige verandering ondergaat? Geheel niet, zelfs niet onder menfehen. Het is eene . opmerking, reeds gemaakt van den heiden-

., fchen

• (a) Spotter, bl. 143.

Handvol,, bl. £0. Spotter, bl. 145, 146, 147.

G 2