is toegevoegd aan uw favorieten.

Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden, beteekend door hunne geslachten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34» M O N.

deze woortvoeging van Daer is 'er voor Daer zijn 'er , dat den Nederlanderen vreemt in de ooren moet klinken, aen te roeren, daer mij dunkt dat het wel noodigh was: dewijl Hooft, zulk een aenzienlijk lidt van het lichaem der Taei- en Dioht* kundigen, zich zoo dikwils van deze Spreekwijze bedient heeft , dat hij 'er fcheen vermaek in te fcheppen. Eene plaets breng ik nog bij uit de Rampzaligheden van den Huize de Medicis: Daar was 'er evenwel, die ofte uit nijdt, ofte uit bedunken, den Hartoge in 't oer bliezen , enz. De lezer , bedreven in zijne fchriften, zal 'er zelf meer vinden. Want zij komen alom voor in zijn dicht en ondicht , inzonderheit in het eeuwige werk zijner Hiftorien , dat geene pen der volgende eeuwen ooit evenaren zal. Onze hedendaegfche Schrijvers , met onderfcheidende wat uitmuntend of gemeen , wat laegh of verheven is, ftooten zich aen dit geluit, en wraken het als baftaerttale, Maer deze Schrijver, gewoon , als de bijen uit allerhande bloemen, alle foort van wel zeggen op te garen , uk Nederlantfche niet alleen , maer uitheemfche fchriften, Griekfche, Latijnfche , ItaJiaenfche, Franjoifche, vatte wel haeft de Atheenfche aerdigheit, lang voorheen nagevolgt van Propertius in het lil. Boek zijner Gedichten j

Eli quibus Eleae concarrit palma quadrigae: Ejt quibus in cekres gloria nata pedes.

Het geen ten naefle bij hier op uitkomt :

Daer is 'er die den prijs in 't rennen willen halen: Daer is 'er die met roem in 't kopperk willen pralen;

en ten toon geftek van zijnen geleerden Uitlegger- , den Heere Joan van Broekhuizen , het waeracluige beelt van dien Latijnfchen Dichter, die men op de gemelde plaets kan nazien, De

Frarw