is toegevoegd aan uw favorieten.

Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden, beteekend door hunne geslachten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' M O N. 343 Francoifen zeker , veel werx makende van her. verrijken hunner moederfprake , hebben 'er den zwier ook van uitgedrukt in hunne fpreekwijzen: Hyena de ceux , qui foUtiennent : en il y en a qui foutiennent: daer is 'er die meenen , daer is 'er die Jiaende houden , enz. Maer wij volgen hen niet dan in dingen , waer in wij hen minft volgen moeiten.

Omnia Graece, Quum fit turpe magis noftris nefcire Latine.

Luiden der Latijnfche tale magtigh kunnen mij begrijpen, meer ook , als ze hier mede vergelijken het fchoon gedicht van onzen Antonides, dat den titel voert van Oirfprong van 's lants ongevallen. Zoo dat Hooft, mijns oordeels, dank heeft verdient door het overbrengen dezer maniere van fpreken in onze tale, die, als wel geaert naer de Griexe, zich daer wonder naer fchikken kan. De lezer ho'ude mij deze uitwijdinge ten befte, dewijl ik mij tot zijn befte daer door heb laten van den weg flepen (*). MQN>

(*) Sommigen deen dit voor (pleonaftice) overtollig , k brabbeltaal, doorgaan; meenende, dat daar is Vr zooiveel wil zessen, als, daar is daar; doch zij veronderftellen hier, dat Vr voor daar is, 't welk zoo niet is. Dit (telde . wc lis waar, de Heer Moonen, die hieruit teffens een bewijs haalde voor de fpelling der ver!engde klinker A met AE (doch welk bewijs mank gaat, alzoo hij de zaak niet alleen am een verkeerd einde opvat, maar zich ook een veiward denkbee d vormt van de wijze, op welke korte klinkers, a, e, i enz. verlengd worden, en welke wijze alleen de zwevende verlchUlen over de fpelling met aa of at uit den weg kan ruimen door de aanwijzing der Regelmaat, (Analogia). gebjk ikm mijn Vertoog over de fpelling heb trachten te bewijzen. Doch oulings fchreef men voor't eerfte daar, in daar is erbetwoordje het Men zeide niet, daar wandelde een man, daar was een Fr ou, maar het wandelde, het was een Vrou._ Integendeel voor het tweede 'er fchreef men re. door omzetting thans er. Vvie Y 4