Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin. T O E W r D 1 N Ö.

Gy zult toegevend zyn, Mevrouw! Omtrent alexandr ine; all' wat zy hebb'bedreven

Sproot uit te rterke liefde en trcuw Voor hem , om wien zy reeds haare oudren had begeven.

De liefde doet haar thans verwisflcn van gewaad , Om, zonder achterdocht, by haar' l i n v a l teblyven;

De liefde gaf haar dezen raad, ^yen. Opdat geen dwang haar zou uit damons huisverdryDees doet haar groote trouw en tedre liefde recht, En geeft haar eindelyk zyn' neef lin val ten echt.

Npgthans indien zy, met linval Vereend , voortaan het zoet des buwelyks zal fmaken,

En hoogst gelukkig wezen zal, Dan is zy 'tuverpligt: gy kunt haar' wensch volmaken,

Als gy beflendig haar in uw befcherming neemt. Zeis deugdzaam , en haare eer en onfchuldzyn haar heiMaar ze is hier onbekend en vreemd, O'S» En geenszins voor 't vergif' van lastertongen veilig; Dochzogy haar uw gunst en uw befcherming biedt, Mevrouw!dan vreest zy'twoên van haar benyders niet.

Myn

Sluiten