Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 39

Overluid.

Ik weet niet wat gy zeggen wilt.

ANZELMUS.

Gy verftaat my zeer wel: Henrik was hier; ik wist het vóór dat gy hier kwaamt; en het is daarom dat ik dit kostelyk uur van uw' vader verzocht heb. Bekoorlyke Sofia! de overmaat uwer liefde heeft my getroffen, en ik wil uw befchcrmer zyn.

SOFIA.

Het is hard 'er een' by een' vader nodig te hebben!

ANZELMUS.

Hoor: verberg uwe liefde voor Henrik; doe uw' vader geloven, dat gy hem zult kunnen vergeten: voldoe aan myne begeerten, en alles zal wel gaan.

SOFIA.

Ik verfta u niet.

ANZELMUS.

Ik zal my verklaren: ik bemin u, fchoone Sofia! ik bemin u hevig; fints lang hebben myne oogen en myne zuchten u dit te kennen moeten geven. Uw hart, ik weet het, is niet meer in uwe magt; maar maak my bezitter van zo veele bekoorlykheden, die ik aanbid, en ik fta u in voor het leven van Henrik, voor zyne vryheid en de uwe. Uw vader ftelt al zyn vertrouwen in my: wy kunnen dus...

SOFIA.

Laage ziel! eerlooze verrader! vlugt. Gy wilt, zegt gy, myne liefde befchermen, en gy biedt my uw' byftand ten kosten van myne eer! Gy wilt my onteeren, C 4 uw'

Sluiten